يكشنبه 4 آبان 1399 Sunday 25 October 2020 8 ربیع‌الاول 1442

نوشتن طرح توجیهی

نوشتن طرح توجیهی  تایید برای هر سازمانی.

فرم قرارداد مشارکت مسکن

on . منتشر شده در بلاگ

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
 
 
فرم قرارداد مشارکت در ساخت
 
 
 
 
 

قرارداد مشاركت در ساخت
به لطف خداوند متعال اين قرارداد در تاريخ ............ به منظور ساخت ............. بين ٓاقاي/خـانم ........ فرزنـد ........ بـه شـماره شناسـنامه ........... متولد ......... صادره ........... به نشاني ........ از يك طرف به عنوان مالك و طرف/ٓاقاي - طرفين/ٓاقايان .......... فرزند .............. به شماره شناسنامه .......... متولد .......... صادره .......... به نشاني ........... به عنوان مجري / مجريان با شرايط و مفاد زير كه مـورد قبـول و پـذيرش طرفين است منعقد مي گردد. لذا طرفين قرارداد متعهد شدند خداوند يكتا را در هر حال شاهد و ناظر خود داشته و كليه مفاد اين شراكت نامه را اجرا نمایند

.ماده1 - موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از ساخت .......... بر روي قطعه زميني با ملك كلنگي به شماره پالك ثبتي ............ به شماره به ثبت ......... به شماره صفحه ........ شماره ورقه مالكيت ......... و شماره دفتر ..... بخش ..... واقع در ...........
ماده2
مساحت .......
ماده3- مدت زمان اجراي قرارداد
زمان اجراي قرارداد از تاريخ تخليه ملك به مدت ......... ماه شمسي ميباشد.
ماده4- سهم مالك و مجري / مجريان
مقرر گرديد پس از اتمام عمليات اجرائي ساختمان ....... به مالك / مالكين تعلق گيرد و مابقي كه به قرار ذيل است ................ بـه مجـري / مجريان تعلق خواهد گرفت.
ماده5- مشخصات عمومي ساختمان
مجري / مجريان متعهد ميگردند تا مشخصات عمومي ساختمان  را در كليه  طبقات و مشخصات  مربوط به واحدهاي ٓان را كـه متعلـق بـه مالك است به شرح زير انجام دهند.

    نوع اسکلت
دربهاي ورودي ساختمان
تاسيسات حرارتي
تاسيسات برودتي
پنجرهها
چهارچوب دربها
انشعاب برق
سيمها و سيم كشي
كليد پريزها
شيرٓاالت
لوله هاي ٓاب
لوله هاي فاضالب از نوع
دستگير ٓه الات
سرويس هاي بهداشتي
دربهاي ورودي واحدها
انشعاب ٓاب
كابينت
ٓاسانسور
راه پله
پشت بام
انباري
نقاشي
پاركينگ
حمام
پاسيو
سراميك از نوع
كاشيها و قرنيز از نوع
گچبري
شيشه ها
لوله كشي گاز

چاه فاضلاب : حفر .................. حلقه چاه فاضالب با ............... به ارتفاع حداقل ................... متر متراژ مجموع چاه حداقل .......... متر مكعب

1-6-
مجري/مجريان متعهد ميگردند تا ساختمان دقيقا بر مبناي پروانه شهرداري و نقشههاي مصوب و توافق حاصله بـا مالـك/مـالكين زيرنظر مهندس ناظر احداث شود و نحوه اسكلت بندي ، جزئيات و ابزارٓاالتي كه در ساختمان به كـار خواهـد رفـت دقيقـا طبـق شـرح مندرج در ماده 5 همين قرارداد ٓاورده شده است جزء الينفك ٓان بوده مجري/مجريان موظف به اجراي ٓان هستند.
2-6-
اجراي كار بعد ار عقد قرارداد از ابتدا اعم از تشكيل پرونده ، اخذ جواز ، تنظيم سند ملك بـه صـورت مشـاع ، تهيـه نقشـه هـاي معماري و مهندسي ، خاكبرداري ، خريد مصالح ، اجراي فونداسيون ، ساخت و تكميل و تحويل ساختمان ، اخذ پايان كار ، صدور سندخريد انشعاب ٓاب و برق و گازو كليه
هزينه هاي مربوط اعم از ماليات – دارايي – هزينه تفكيكي ، صـدور سـند و .........ـ
به عهده شریک می باشد
3-6-
مجري / مجريان متعهد ميگردند در   هنگام ساختن بنا كليه  جوانب احتياطي و قوانين مربوطه رارعايت نمايند و اگر هرگونه حادثـه يا سانحه ) از هر حيثي كه باشد جاني يا مالي( از ابتدا تا پايان احداث ساختمان حادث شود مسئوليت ٓان به عهده مجري/مجريان است.
ماده7- تعهدات مالك
1-7
-مالك/ مالكين به توافق رسيده تا ملك مورد قرارداد را به كليه ملحقات و مصالح مربوط به ملك در اختيار   مجري/  مجريان   قرار  بدهد و حداكثر ظرف
.............. روز از تارييخ اخذ جواز توسط ............ نسبط به تخليه ملك اقدام نمايد.
2-7-
مالك/مالكين متعهد ميگردد تا در حين قرارداد در دفترخانه   شماره .......... حاضر شده و يك وكالت كاري در مورد  شش دانگ  سـند پلاك ثبتي ملك فوق به نام مجري/مجريان دهد.
ماده8- تاخيردر تحويل ملك
در صورتيكه مجري/مجريان در زمان مشخص شده در ماده 3 نتوانند ساختمان احداثي را به مالك  تحويل دهند، متعهد ميگردنـد  تـا بـه   ازاي هر روز تاخير در تحويل مبلغ ............. ريال به عنوان جريمه ديركرد به مالك/مالكين پرداخت نمايند.
ماده 9- ساير موارد
1-9-
اگر در انجام تعهدات طرفين قرارداد حوادث غير مترقبه از قبيل: سيل – زلزله – جنگ – ٓاتش سوزي غير عمد و ممنوعيـت هـاي دولتي كه از حيطه اختياران مجري/مجريان خارج باشد شامل جريمه ديركرد نخواهد شد.
2-9-
ذر صورت بروز هرگونه اختالف در مفاد قرارداد اعم از تعبير و تغيير يا در اجراي ٓان طرفين متعهد ميشوند كه سـعي در صـلح و سازش خارج از دادگاه نمايند و در صورت لذوم نظر مقامات ذيصالح قضايي مالك اعتبار خواهد بود.
3-9
- نظارت بر كنترل كيفيت و شرايط ساخت توسط مالك/مالكين بالمانع است و چنانچه هريك از طرفين نظر به فسخ قـرارداد  داشـته باشند ميبايست كليه ضرر و زيان طرف مقابل را كال پرداخت نمايند و تضمينات اخذ شده از طرف فسخ كننده به عنوان خسـارت قابـل وصول خواهد بود.
4-9-
مجري/ مجريان بدون موافقت مالك حق واگذاري و   انتقال  موضوع قرارداد را به غير ، تحت  هيچيك  از  عناوين  حقوقي اعم از صلح –  وكالت – بيع
– مشاركت – نمايندگي و غيره را نخواهد داشت.
5-9-
كليه عوايد ناشي از تخريب و فروش نخاله هاي ساختماني متعلق به .......... است.
6-9-
در صورت بروز هرگونه حادثه كه منجر به فوت – محجوريت يا ورشكستگي طرفين   قرارداد شود ، مسئوليت  اجراي  كليه  تعهـدات  طبق  مفاد اين قرارداد بدون كم و كاست به عهده وارث ، قيم ، يا مدير تسويه مربوطه خواهد بود.
7-9-
چنانچه در اظهارات تعهدات طرفين قرارداد خالف و فسادي كشف شود فرد خاطي از نظر قانوني مسئول و جوابگو بوده و بايد از عهده كليه خسارات وارده به طرف مقابل نيز برٓايد.
كليه مفاد اين قرارداد براي طرفين قرائت و تفهيم شد و  بنابراين  ضمن عقد خارج  لازم صيغه مشاركت ایجابا و قبوال جاري شد و قبض و اقباض نيز صورت گرفته است و  اسقات كافه خيارات خصوصا خيار غبن فاحش از طرفين به عمـل ٓامـده اسـت  و  هيچكـدام  از طـرفين  مشاركت حق نكول بر هيچيك از مفاد مندرج در متن را نداشته و نكول كننده ملزم به پرداخت كليه خسارات وارده به طرف ديگر است.
اين قرارداد با توجه به مواد 10 و 190 قانون مدني و رعايت شرعي و قانوني معامالت در كمال صـحت و سـالمت و بـا ارادهي شـخص طرفين منعقد گرديد.
8-9- نوسانات  ايجاد شده  در طول مدت اجراي قرارداد  كه باعث افزايش قيمت ملك يا مصالح ساختماني و غيره  شود هيچ  گونـه خللـي  در روند اجرايي اين قرارداد نخواهد داشت.
حق الزحمه و مشاوره تنظيم كننده اين قرارداد طبق تعرفه از طرفين اخذ ميگردد.
توضيحات.
امضاي مالك/مالكين    امضاي مجري/مجريان    مهر و امضاي مشاور امالك

خدمات ما

 • محاسبه سود هرگونه وام +

  محاسبه سود هر گونه وام و سپرده بانکی توسط فرمول ساده مشهدوام  
 • اخطار از تلفن بانک استفاده نکنید +

  بانک ها طی سال های اخیر با تبلیغات گسترده از راه اندازی و گسترش خدمات تلفنبانک شان خبر می دهند
 • روش تشکیل صندوق خانوادگی +

  یکی از کاربران بانکی بانام احسان رئوفی مطلبی را برای مار ارسال داشته که با هم می خوانیم:
 • ضمانت نامه بانکی (هرگونه سوال ) +

  ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم
 • 69 نکته امنیتی استفاده از خودپرداز +

  به گزارش بانکی دات آی آر، بانک ملی 69 نکته زیر را برای استفاده صحیح از خودپرداز در سایت رسمی
 • 1
 • 2
 • 3

خدمات ما

 • مشاوره اخذ وام میلیاردی با طرح توجیهی برج سازی +

 • اشخاص حقیقی(کسبه) +

  (( مدارک مورد نیاز برای شرکتها و اشخاص حقیقی )) کلیه اشخاص حقیقی بنا به درخواست و نیاز خود میتوانند تا 70%
 • اشخاص حقوقی(شرکتها) +

  (( مدارک مورد نیاز برای شرکتها و اشخاص حقوقی )) مدارک شناسائی شرکت : _ درخواست کتبی همراه با آدرس و تلفنهای مربوطه.
 • نحوه قیمت گذاری املاک +

  فرمت نسبی و تقریبی قیمت گذاری املاک برای پرداخت تسهیلات متاسفانه قریب به اتفاق اشخاصی که در خواست تسهیلات میدهند
 • وام خرید مسکن +

  وام بلند مدت خرید مسکن وام خرید مسکن تا سقف 500 میلیون تومان با اقساط 36 الی 96 ماهه با
 • 1
 • 2
 • 3

ارتباط با ما

راه های ارتباط با مشهدوام

 تلفن های تماس  09151670014--09153158062

ایمیل :                     mashhadtower@gmail.com 

نظرات کاربران سایت

 • محمدرضا حسینی

  عالی بود خیلی استفاده کردم از مطالب مفیدتون
 • صادق علمی

  ممنون از زحماتتون جناب مهندس
 • حسین خالقی

  ممنون از مشاورتون عالی بود بدرد من که خیلی خورد
 • 1
 • 2
 • 3